Luni, 26 Februarie 2024
MATILDA CARAGIU MARIOTEANU - DHVEATA TI HIL’I-MEA PDF Imprimare Email

Hil’ ea-ni, vruta-ni

Ti nu ti featisi ni Vramusti

         ni Samarina

         ni Hrupisti

         ni Perivoli

Ti nu biusi ni apa adusa cu ghiumili

         di la Dolta

         di la fintina alu Bucuvala

         di-tu tripiclu ali Vervini

Ti nu stii ti va s-dzica

         ni nelu di Arvos

         ni pita tu sinii, cu circhelu coapta,

         ni dzama di pini,

         di dada armana adrata,

         ni bucuvala dulti

         si niti casu cu umtu

Ti nu-ai bisata mina di omu ausu

         di papu

         di mumi tinisiti

         cu minili hrisusiti

Ti nu sidzusi ascumta, s-ti-aduca isusitlu

Ti nu ti-adrasi-nveasta fara si-lu stii birbatlu

Ti ni ca stii ti easti ocl’iulu cindu algheasti

         di-ahita astiptari

         si di ahita vreari…

Hil’ ea-ni, birbicusa-ni,

        zbuldzlu-a meu di nea

        ocl’ iu di mirdzeaua

        per di aruseaua

        truplu di-aluneaua

        boati di pirdhveaua

Tini-ni, tini mina-ni…